Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

8.103

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

3.538

Hình sự

401

Dân sự

3.367

Hôn nhân và gia đình

18

Kinh doanh thương mại

25

Hành chính

3

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

751

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính