Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

6.938

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.958

Hình sự

361

Dân sự

2.944

Hôn nhân và gia đình

15

Kinh doanh thương mại

23

Hành chính

3

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

634

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv