Loading...
Skip to main content
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự

QUỐC HỘI
-------

Luật số: ../201../QH14

Dự thảo ngày 10/3/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

LUẬT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:

"Điều 9. Phân loại tội phạm

1. Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành bốn loại sau đây:

a)